Weterani

Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów Małgorzata Karaś
Telefon 54 283 94 01

 

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego?

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

 

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczną, art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych:

- otrzymywanie świadczeń zdrowotnych nie zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA

- dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA

- pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA

- umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. Nr 122, Poz. 696, z późn. zm.) oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

- korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

- korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Uprawnienia weteranów funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

- pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA

- umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego funkcjonariusza oraz weterana funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego funkcjonariusza oraz weterana funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203) - w dalszej częci nazywana ustawą.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, Poz. 1027, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. Poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. 2013, Poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. Poz. 500) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 373)

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "ORION"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriumorion.pl

 

ZAPRASZAMY DO WYSTAWIANIA OPINII

 

Wspólna strona grupy Sanatoriów MSWiA :