Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony WWW SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ORION w Ciechocinku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.sanatoriumorion.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.02.29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- odsłuchanie treści strony.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku. Jest to obiekt składający się z 6-piętrowego budynku głównego, 2- piętrowych budynków bloku A i B oraz 2 piętrowego budynku ZPIF.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejścia do recepcji. Pierwsze z nich znajduje się od strony ul. Warzelnianej , do którego prowadzi chodnik z kostki brukowej. Za drzwiami jest szklane przepierzenie (wiatrołap). Drzwi przesuwne otwierają się automatyczne. Istnieje również możliwość wejścia od strony parkingu znajdującego na tyłach budynku – wjazd od ulicy Staszica. Całość terenu jest utwardzona wykonana z kostki brukowej. Drzwi otwierają się w sposób tradycyjny poprzez naciśnięcie klamki. Za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi które otwierają się w ten sam sposób.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózku, korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych dostępny jest cały obiekt sanatorium, hol i korytarze. W budynku znajdują się 4 windy osobowe, dwie windy w budynku głównym przy recepcji, trzecia winda znajduje się w końcu korytarza na 1 piętrze przed łącznikiem z Budynkiem A która wyposażona jest w system głosowy i klawiaturę brajla, oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz jedna winda platformowa w Budynku B (określanym jako tzw. „mały blok”) pozwalająca przemieszczać się osobom na wózkach. Do windy platformowej prowadzi osobne wejście z tylu Budynku B z wykonanym z kostki brukowej podjazdem (przed wejściem znajduje się domofon w celu wezwania obsługi). Podjazd posiada obustronne balustrady ułatwiające poruszanie. Zakład Przyrodoleczniczy i Fizjoterapii dysponuje trzema łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim czwarta winda wyposażoną w przyciski oznaczone językiem Braille'a. Winda wyposażona jest w komunikator głosowy informujący o numerze piętra i kierunku jazdy.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu sanatorium zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. W ciągu ulicy Warzelnianej od strony wejścia do Budynku Głównego sanatorium znajduje się jedno oznaczone zgodnie z przepisami miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można korzystać z tłumacza PJM ani online.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Brzozowski, adres poczty elektronicznej informatyk@sanatoriumorion.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 283 91 06 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "ORION"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriumorion.pl

 

ZAPRASZAMY DO WYSTAWIANIA OPINII

 

Wspólna strona grupy Sanatoriów MSWiA :